Saint

81 tekstów – auto­rem jest Saint.

In­tensyw­ność ma swoją cenę, cenę uczucia. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 29 maja 2011, 18:41

Mo­ral­ności brak. Zgu­bioną świado­mość pod­po­wie­działa drogę. Poszliśmy nią, lecz pod ko­niec w pełnym mro­ku gwiazd po­gubi­liśmy się. Stłumione od­dechy miaro­wo od­liczały puls. Jed­na myśl sy­ciła wyob­raźnię płynąc natłoczoną krwią. Nasza cieles­ność nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 maja 2011, 23:15

Może to aż za pros­te, ale cza­sem chy­ba le­piej być, niż mieć. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 18 listopada 2010, 09:46

Wys­tar­czy um­rzeć, by wie­dzieć jak żyć. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 24 sierpnia 2010, 21:03

Ry­zoko wol­ności jest wpi­sane w cenę a przet­rwać nie znaczy cza­sem dopłynąć... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 16 lipca 2010, 11:25

Odpływa­my a ląd za­nika gdzieś w od­da­li, wte­dy jes­teśmy nap­rawdę wol­ni. Nieu­czu­ciowo ale sa­mi dla siebie 

myśl
zebrała 32 fiszki • 15 lipca 2010, 09:03

Ludzie pożadają wzro­kiem da­lej niż pot­ra­fią cza­sem zasmakować... 

aforyzm dnia z 17 stycznia 2011 roku
zebrał 141 fiszek • 11 lipca 2010, 10:54

Nim mrok za­bie­rze w wie­czny sens, pocze­kam na... ciebie. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 29 czerwca 2010, 17:22

Życie w swej roz­ciągłości jest zbyt nud­ne, żeby nie próbować... 

aforyzm dnia z 31 lipca 2010 roku
zebrał 154 fiszki • 16 czerwca 2010, 08:39

Świado­mość bu­duje wieczność. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 2 czerwca 2010, 16:40
Saint

Zeszyty
  • cos.. na poznanie.. – Ten dru­gi, to ja a właści­wie On. Zresztą cała ta codzien­ność, to zbędna up­rzej­mość! To ja­cy jes­teśmy, jest od sa­mego początku i tak nam to­warzyszy uk­ry­wane, by po­tem stoczyć Sie z na­mi, z te­go ziem­skiego pa­dołu a w kon­sekwen­cji ocze­kiwa­nia na Sad os­ta­teczności, dać wybór te­mu co wszecho­bec­ny.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Saint

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność